Home - Hướng dấn rút tiền ST666

Hướng Dẫn Rút Tiền ST666

How to withdraw

Rút Tiền ST666

Casino withdraw

1

Phương thức rút tiền

Chuyển khoản qua tất cả ngân hàng lớn

2

Giới hạn rút tiền

200.000 VNĐ ~ không giới hạn

3

Thời gian rút tiền

3~5 phút

4

Phí dịch vụ khi rút

0 VNĐ
Ngân hàng rút tiền

MB Bank, ACB , Vietcombank , Viettinbank , TPBank , Agribank , v.v.

Hướng Dẫn Rút Tiền ST666 - PC

ST666

Step. 1

Đăng nhập Hội viên ST666

Rút tiền ST666

Step. 2

Góc bên phải Chọn rút tiền

Rút tiền ST666

Step. 3

Nhập họ và tên Liên kết ngân hàng rút tiền

Rút tiền ST666

Step. 4

Nhập số t iền Xác nhận thông tin rút tiền

Rút tiền ST666

Step. 5

Gửi đơn đi Rút tiền thành công

Hướng Dẫn Rút Tiền ST666 - Điện Thoại Di Động

ST666

Step. 1

Đăng nhập Hội viên ST666

ST666

Step. 2

Dòng dưới Chọn rút tiền

Rút tiền ST666

Step. 3

Điền họ và tên Liên kết ngân hàng rút tiền

Rút tiền ST666

Step. 4

Nhập số tiền Xác nhận thông tin rút tiền

Rút tiền ST666

Step. 5

Gửi đơn đi Rút tiền thành công